Аспірантура

Nulla aetas ad discendum sera. –

Вчитися ніколи не пізно.

 Процес підготовки науково-педагогічних працівників під час навчання в аспірантурі створює умови для безперервної освіти, підвищення науково-педагогічної і наукової кваліфікації шляхом здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Відтак навчання в аспірантурі при кафедрі є одним із основних джерел постійного поповнення і оновлення інтелектуального, науково-дослідного, кадрового потенціалу кафедри банківського бізнесу, де під керівництвом професора, доктора економічних наук  О. В. Дзюблюка, професора, доктора економічих наук Б.Л. Луціва, професора, доктора економічних наук Ж.М. Довгань здійснюється підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації – кандидатів економічних наук за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа і страхування».

У рамках даної наукової спеціальності, згідно паспорту, затвердженого постановою президії ВАК України від 14.12.2006 р. № 31-06/11, на кафедрі здійснюються дослідження грошової і кредитної системи та їх інституційної інфраструктури. Основними напрямками наукових досліджень є:

-   монетарна політика;

-   попит та пропозиція грошей; механізми грошово-кредитного регулювання; інфляція і стабілізація грошей;

-  механізм функціонування банківської системи, організація й управління діяльності банків;

-   формування та функціонування ринку кредитних ресурсів;

-   механізм банківського кредитування та його особливості в окремих галузях і сферах економіки;

-   інвестиційна діяльність банків;

-   іпотечне кредитування;

-   лізинг у банківській діяльності;

-   організація безготівкових і готівкових розрахунків;

-   фінансовий менеджмент в банку;

-   операції з іноземною валютою; валютне регулювання та платіжний баланс.

Навчання в аспірантурі відбувається згідно індивідуального плану і триває: з відривом від виробництва – 3 роки, без відриву від виробництва – 4 роки. Науковий керівник спільно з аспірантом складає індивідуальний план навчання, який разом із темою майбутньої дисертації виноситься на обговорення кафедри і затверджується відповідним рішенням на засіданні кафедри. Аспірант працює за індивідуальним планом роботи та не менше ніж два рази на рік звітує про його виконання на засіданні кафедри і щорічно атестується науковим керівником. За результатами атестації відповідним наказом по університету аспірант переводиться на наступний рік навчання або відраховується з аспірантури.

Індивідуальний план роботи аспіранта передбачає: складання кандидатських іспитів зі спеціальності, іноземної мови та філософії; підготовку і опублікування наукових праць згідно з вимогами ВАК України до публікацій результатів дисертації; участь у наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, семінарах з метою апробації результатів дисертації; підготовку тексту дисертації згідно затвердженої теми та у відповідності з вимогами до дисертацій ВАК України; захист дисертації у встановлений термін у спеціалізованій вченій раді університету.

 

Інформація щодо прийому до аспірантури

Вступники до аспірантури складають конкурсні вступні іспити зі спеціальності, філософії та однієї з іноземних мов (англійської, німецької, французької) в обсязі програм вищих навчальних закладів. 

Заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора університету. В заяві необхідно вказати вид аспірантської підготовки (денна форма, заочна форма), спеціальність та іноземну мову, з якої вступник буде складати іспити.

До заяви подаються такі документи:

1. Особовий листок, 2 фотокартки;

2. Автобіографія;

3. Копія трудової книжки, завірена за останнім місцем роботи;

4. Список опублікованих наукових праць, винаходів і звітів про науково-дослідні роботи (особи, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної спеціальності);

5. Витяг з протоколу засідання вченої ради університету (для осіб, рекомендованих до аспірантури безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу);

6. Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (спеціаліста), освітній ступінь (магістра), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (у випадку здобуття відповідної освіти за кордоном – копію диплом про визнання); 

7. Посвідчення про складені кандидатські іспити;

8. Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (копія паспорта);

9. Копія картки платника податків.

Всі вступники до аспірантури проходять співбесіду з майбутнім науковим керівником, який повідомляє приймальну комісію про свою згоду здійснювати наукове керівництво.

 

Документи подаються за адресою університету:

Відділ аспірантури і докторантури,

вул. Львівська, 11, корпус № 1,

м. Тернопіль,

46000.

тел.+38 (0352) 47-58-62.

Праці викладачів

Дзюблюк Олександр Валерійович

Доктор економічних наук, професор, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, завідувач кафедри банківської справи 

ДИСЕРТАЦІЇ:

  1. Дзюблюк, Олександр Валерійович. Організація грошово-кредитних відносин в умовах ринкового реформування економіки України [Текст] : дис...д-ра екон. наук: 08.04.01 / Дзюблюк Олександр Валерійович ; Київський національний економічний ун-т. - К., 2000. - 486 с.
  2. Дзюблюк, Олександр Валерійович. Організація грошово- кредитних відносин в умовах ринкового реформування економіки України [Текст] : автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.04.01 / Дзюблюк Олександр Валерійович ; Київський національний економічний ун-т. - К., 2001. - 32 с. 

Праці на сайті бібліотеки

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=cDKeR04AAAAJ

Профіль у ORCID: orcid.org/0000-0002-4967-823Х

Профіль у Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/I-2117-2017

 

Адамик Богдан Петрович 

Кандидат економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, декан факультету банківського бізнесу.  

Кандидатська дисертація: «Функції Національного банку в системі регулювання грошово-кредитних відносин в економіці України» – 1999 рік.

Праці на сайті бібліотеки

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=e2H8Oh4AAAAJ

Профіль у ORCID: orcid.org/0000-0001-5136-3854

Профіль у Researcher ID: G-8957-2017

 

Балянт Ганна Романівна   

Кандидат економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.  

Кандидатська дисертація: “Кредитування інвестиційних проектів в умовах становлення та розвитку ринкових відносин” – 2006 рік.

Праці на сайті бібліотеки

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=cJs3sE4AAAAJ

Профіль у ORCID: orcid.org/0000-0001-8419-3046

Профіль у Researcher ID: I-3580-2017

 

Галіцейська Юлія Миколаївна    

Кандидат економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Кандидатська дисертація: «Ресурсна політика комерційних банків в умовах ринкових перетворень економіки» – 2011 рік.

Праці на сайті бібліотеки

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=R9EvbDwAAAAJ&hl=uk

Профіль у ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9004-0959 

Профіль у Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/I-2927-2017

 

Забчук Галина Михайлівна    

Кандидат економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Кандидатська дисертація: «Кредитні важелі стимулювання виробництва в умовах перехідної економіки» – 2010 р.

Праці на сайті бібліотеки

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=b-Num9cAAAAJ

Профіль у ORCID: orcid.org/0000-0001-5443-1656

Профіль у Researcher ID: I-5523-2017

 

Іващук Ольга Олегівна

Кандидат економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.  

Кандидатська дисертація: «Банківська ліквідність: оцінка, регулювання та оптимізація» – 2006 рік.

Праці на сайті бібліотеки

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=U7tmQkYAAAAJ

Профіль у ORCID: orcid.org/0000-0003-3997-9394

Профіль у Researcher ID: I-1377-2017

 

Малахова Олена Леонідівна    

Кандидат економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.  

Кандидатська дисертація: «Банківська система у механізмі кредитного забезпечення підприємницької діяльності» – 2004 рік.

Праці на сайті бібліотеки

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=rf3CUdEAAAAJ

Профіль у ORCID: http://orcid.org/">http://orcid.org/0000-0003-3395-1294

Профіль у Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/I-4760-201

 

 

Метлушко Ольга Володимирівна  

Кандидат економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. 

Кандидатська дисертація: «Діяльність банків на ринку корпоративних цінних паперів» – 2012 р.

Праці на сайті бібліотеки

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=WMkumZYAAAAJ

Профіль у ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7916-5814

Профіль у Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/I-4115-2017

 

Левченко  Роксолана Володимирівна   

Кандидат економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.  

Кандидатська дисертація: «Механізм управління фінансовою стійкістю комерційних банків» – 2008 рік.

Праці на сайті бібліотеки

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=D6VDlz8AAAAJ

Профіль у ORCID: 

Профіль у Researcher ID:

 

Ониськів Любов Мирославівна

Кандидат економічних наук, старший викладач, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Кандидатська дисертація: «Управління кредитним ризиком банку і ефективність банківської діяльності» – 2014 рік. 

Праці на сайті бібліотеки

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=3pMnaZYAAAAJ

Профіль у ORCID: orcid.org/0000-0003-1919-7811

Профіль у Researcher ID: G-7783-2017

 

Рудан Віталій Ярославович  

Кандидат економічних наук, старший викладач, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.  

Кадидатська дисертація: «Управління ліквідністю банківської системи України» - 2016 рік. 

Праці на сайті бібліотеки

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=1OxJpY8AAAAJ

Профіль у ORCID: http://orcid.org/0000-0003-4113-2766

Профіль у Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/G-7501-2017

 

Сегеда Людмила Миронівна  

Викладач, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. 

Праці на сайті бібліотеки

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=EMtkLfsAAAAJ&hl=ru

Профіль у ORCID: orcid.org/0000-0002-5830-2568

Профіль у Researcher ID: G-7790-2017

 

Сороківська Зоряна Казимирівна

Кандидат економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.  

Кандидатська дисертація: «Ринок роздрібних банківських послуг: особливості формування та перспективи розвитку в Україні» – 2006 рік.

Праці на сайті бібліотеки

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.ru/citations?user=EMtkLfsAAAAJ&hl=ru

Профіль у ORCID: orcid.org/0000-0001-7468-4968

Профіль у Researcher ID: I-2073-2017

 

Стечишин Тетяна Богданівна

Кандидат економічних наук, старший викладач, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.

Кандидатська дисертація: «Фінансові інструменти в інвестиційній діяльності банків» - 2011 рік.

Праці на сайті бібліотеки

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=0NB0iu4AAAAJ&hl=ru

Профіль у ORCID: orcid.org/0000-0002-5864-5229

Профіль у Researcher ID:  http://www.researcherid.com/rid/H-4253-2017

 

Чайковський Ярослав Іванович 

Кандидат економічних наук, доцент, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.  

Кандидатська дисертація: «Банківське кредитування підприємств в умовах ринкового реформування економіки» – 2003 рік.

Праці на сайті бібліотеки

Профіль у Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=y5oERagAAAAJ

Профіль у ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1287-8094 

Профіль у Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/I-2582-2017 

Студентська наука

Професорсько-викладацький склад кафедри банківського бізнесу ЗУНУ ретельно та виважено підходить до формування майбутніх банківських фахівців, оскільки чітко розуміє, що у банківських установах мають працювати спеціалісти, здатні розібратися в складних економічних процесах, прийняти об’єктивні рішення на основі результатів аналізу загальноекономічних факторів. А для цього необхідно володіти високим рівнем теоретичних знань, котрі отримуються у вищому навчальному закладі в цілому та у сформованих студентських наукових осередках зокрема.

Саме тому кафедра банківського бізнесу активно сприяє розвитку студентської науки в університеті, адже активізація наукової роботи студентів є важливим засобом щодо підвищення якості підготовки висококваліфікованих банківських управлінців та працівників, формування особистості майбутнього вченого, що в цілому матиме позитивний вплив на розвиток покоління нової генерації адаптованого до динамічних глобалізаційних економічних процесів.

Завданням студентської науки є пошук обдарованої молоді, здатної генерувати наукові ідеї; забезпечення спадковості наукових шкіл та безперервності наукового пошуку; формування внутрішніх та міжвузівських комунікативних наукових зв'язків; розширення світогляду молодої людини; забезпечення іміджу та високого наукового рейтингу вузу. Ці завдання повністю реалізуються у студентських наукових гуртках кафедри банківського бізнесу, які стали невід'ємною складовою студентської наукової роботи.  

При  кафедрі  банківського  бізнесу  активно функціонує студентський науковий гурток «Банківський аналітик», керівником якого є д.е.н., професор Дзюблюк О. В., куратором є к.е.н., доцент  Г. М. Забчук.

 Детальніше...

Науковий гурток «Банківський аналітик»

 

Найпоширенішими формами діяльності студентів у науковій сфері є: участь у щорічних предметних олімпіадах; у Міжнародних, Всеукраїнських та Університетських науково-практичних конференціях; організація та співорганізація студентських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів тощо. Студенти-члени наукових гуртків активно беруть участь у таких заходах, успішно вирішують поточні завдання та досягають поставленої мети.

Інформація про діяльність гуртка, зокрема, про організацію, проведення та участь у наукових заходах регулярно висвітлюється на Інтернет-сторінці:

«Банківський аналітик» (http://www.analityk.tneu.edu.ua)

 

Досягнення студентів

З метою залучення студентів до науково-дослідної роботи, організації досліджень, які входять у сферу наукових інтересів кафедри, здійснюється підготовка студентів до участі в міжнародних і всеукраїнських конференціях, олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт. Ця діяльність підтверджується відзнаками високого рівня, а саме грамотами, подяками, сертифікатами, дипломами.  

У 2011 році студентка факультету банківського бізнесу Тернопільського національного економічного університету, учасник Студентського наукового гуртка кафедри банківської справи «Грошова парадигма» Маслова Тетяна Ярославівна стала переможцем Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.Детальніше...  

Детальніше...За результатами підсумкової науково-практичної конференції II-го туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт із спеціальності «Банківська справа» у 2011 році студентка групи ФБС-44 факультету банківського бізнесу Засядько Оксана здобула диплом ІІ ступеня.

9 жовтня 2012 року студенти факультету банківського бізнесу взяли участь у І турі IX Всеукраїнської студентської Uniолімпіади, яку проводили ПАТ «Укрсоцбанк», UniCredit Bank™. Головною метою олімпіади була допомога талановитій студентській молоді у виявленні та розвитку власних здібностей, створенні сприятливих умов для професійної реалізації, а також залучення обдарованих студентів у подальшому до роботи в банку. Студентка Ситнікова Анастасія отримала перемогу в І турі ІХ Всеукраїнської студентської Uniолімпіади.

Студент факультету банківського бізнесу, учасник студентського наукового гуртка кафедри банківської справи «Банківський аналітик» Павлович Василь прийняв участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Інвестування», що проводилася 18-20 березня 2013 р. на базі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. У загальному заліку студент зайняв 7 місце та здобув перемогу у номінації «За найкраще висвітлення актуальних проблем сучасного інвестування».  

За результатами II-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук із спеціальності «Банківська справа», що відбувся 3 квітня 2013 року на базі Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України студентка групи ФБС-44 факультету банківського бізнесу та голова гуртка «Банківський аналітик» Якименко Юлія (науковий керівник: д.е.н., професор, завідуючий кафедрою банківської справи О.В. Дзюблюк), здобула диплом ІІ ступеня на підсумковій науково-практичній конференції.  

11-12 квітня 2013 року студенти факультету банківського бізнесу Тернопільського національного економічного університету Іолтуховський Віталій та Педорич Лілія приймали участь у фіналі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Банківська справа», яка проходила на базі Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України. Студент 5-го курсу Іолтуховський Віталій отримав диплом ІІІ-го ступеня та Педорич Лілія отримала грамоту у номінації «За оригінальність вирішення завдань».

 Детальніше...За результатами II туру X Всеукраїнської студентської Uniолімпіади, ПАТ «Укрсоцбанк», UniCredit Bank™ (7.11.13) Коцюруба Наталя, студентка групи БСм-51 посіла III місце; Прохоцький Андрій, студент групи БСм-51 – V місце.    

3 квітня 2014 року на базі Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України студентка групи ФБС-44 факультету банківського бізнесу Іванна Жигадло  науковий керівник: к.е.н., доцент Г.Р. Балянт), здобула диплом ІІ ступеня на підсумковій науково-практичній конференції II-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук із спеціальності «Банківська справа».

02-04 квітня 2014 р. на базі Тернопільського національного економічного університету відбувся II етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Фінанси та кредит» серед студентів вищих навчальних закладів III – IV рівнів акредитації. За результатами олімпіади студентка 4 курсу факультету банківського бізнесу, член наукового гуртка кафедри банківської справи «Банківський аналітик» Палешник Тетяна Василівна, отримала диплом II ступеня. 

 У квітні 2015 року за результатами ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму підготовки «Фінанси і кредит» / спеціальності «Банківська справа» на базі Харківського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України студентка 3 курсу факультету Банківського бізнесу Вільшанська Марія отримала грамоту «За винахідливість у вирішенні проблемних завдань».Детальніше...

21 травня 2015 року на базі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана відбулась підсумкова науково-практична конференція II-го туру II Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт «Кредитно-банківська система: історія, сучасність та перспективи розвитку». За результатами конференції студентка групи ФБСс-51 факультету банківського бізнесу Оксана Леськів (науковий керівник: к.е.н., доцент Ю.М. Галіцейська) здобула диплом ІІ ступеня. 

Студентка 4 курсу Факультету банківського бізнесу, Голова студентського наукового гуртка «Грошова парадигма» Марусин Марія зайняла 2 почесне місце у конкурсі студентських есе на тему «Мої роздуми майбутнього фінансиста». Даний захід проведено у листопаді 2015 року, присвячений пам’яті видатного українського вченого-економіста Сергія Ілліча Юрія, що організовані кафедрою фінансів ім. С.І. Юрія. Марія Марусин була нагороджена грамотою, збірником, де публікувалася та іншими цінними подарунками, а також представила власну працю  «Фінанси – каркас економічного буття».

23-25 березня 2016 р. У Київському національному університеті імені Т. Шевченка відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит» у формі науково-практичної конференції.

Студентка 4 курсу факультету банківського бізнесу, голова СНГ «Грошова парадигма» Марусин Марія зайняла 2 почесне місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит» із темою дослідження «Валютне таргетування як альтернативний режим грошово-кредитної політики Національного банку України» під керівництвом д.е.н., професора Дзюблюка О. В., за що була нагороджена дипломом ІІ ступеня.

7 квітня 2016 р. базі Харківського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» відбувся ІІ-й тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук із спеціальності «Банківська справа».

Студентка факультету банківського бізнесу Марія Вільшанська посіла І місце під час фінального етапу ІІ-туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Марія Вільшанська представляла результати наукової роботи на тему: «Перспективи вибору оптимального монетарного режиму для України як необхідна умова подолання кризових явищ в економіці». Науковий керівник – доцент кафедри банківської справи Зоряна Казимирівна Сороківська.

13-15 квітня 2016 року на базі Харківського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» проводився ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму підготовки «Фінанси і кредит» / спеціальності «Банківська справа».

Участь в Олімпіаді взяла студентка групи ФБСм-11 факультету банківського бізнесу Тернопільського національного економічного університету Баранюк Марія Володимирівна.

За результатами чотирьох турів Марія Баранюк увійшла до числа переможців Олімпіади та нагороджена дипломом ІІІ ступеня.

Першого грудня 2016 року кафедра банківської справи спільно з кафедрою податків та фіскальної політики організували круглий стіл на тему: «Фіскально-монетарне регулювання в умовах кризової економіки». За активне обговорення тематики круглого столу доповідачі та активні студенти нагороджені грамотами.

 

Наукові заходи

ПЛАН

проведення наукових та науково-технічних заходів

кафедри банківського бізнесу на 2019-2020 навчальний рік

№ з/п

Назва заходу

Термін виконання

Виконавці від кафедри

1.

Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція: «Фінансово-кредитні аспекти розвитку економіки України»

листопад,

2019 р.

професорсько-викладацький склад кафедри і студентський науковий гурток «Банківський аналітик»

2.

Круглий стіл:

«Система банківських переказів як об’єктивна складова міграційних процесів»

листопад,

2019 р.

д.е.н., професор

Луців Б.Л.

к.е.н., доцент

Чайковський Я.І.

3.

Круглий стіл:

«Особливості монетарної політики в контексті досягнення макроекономічної стабільності»

травень,

2020 р.

Професорсько-викладацький склад кафедри і студентський науковий гурток «Банківський аналітик»

 

     

Затверджено на засіданні кафедри банківського бізнесу, протокол № 1 від 6 вересня 2019 року.

 

 

 

 

В.о. завідувача кафедри

банківського бізнесу ТНЕУ,

доктор економічних наук, професор                                                    О.В. Дзюблюк

Більше статей...

  1. Наукова робота