Кафедра сьогодні

Функціонування кафедри банківського бізнесу Тернопільського національного економічного університету спрямоване на оптимізацію навчального процесу з урахуванням основних методичних вимог здобуття вищої економічної освіти банківського профілю та наближення студентів до організаційних умов роботи в різних підрозділах комерційних банків і Національного банку України, конкретним виявом чого є здобуття ними практичних навиків виконання всіх завдань, які стоять перед банківськими працівниками.

Мета викладацької діяльності кафедри щодо підготовки фахівців у галузі банківської справи полягає у формуванні у студентів професійних знань у сфері організації і функціонування банківської системи в умовах ринкової економіки. Викладачі кафедри розробили навчально-методичні комплекси за усіма дисциплінами, які викладають студентам і які повністю відповідають галузевим стандартами вищої освіти й призначені для забезпечення фундаментальної підготовки випускників та формування у них широкого аналітичного і наукового кругозору. Кафедра постійно проводить роботи із удосконалення методичного забезпечення навчального процесу, застосування нових методів навчання, дистанційних технологій, розробки електронних навчально-методичних комплексів, спрямованих на активізацію самостійної навчальної та наукової роботи студентів.

IMG 4441

Невід’ємною складовою діяльності кафедри є науково-дослідна робота, зміст якої визначається завданнями глибоких фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на оптимізацію функціонування банківської системи України в умовах глобалізації економічних процесів, завершення ринкового реформування національного господарства та забезпечення реалізації стратегії економічного зростання. Крім того, поєднання глибокої теоретичної підготовки із прикладними результатами наукових досліджень в основних навчальних курсах дає можливість студентам отримати глибокі наукові і практичні знання, необхідні для роботи на сучасному фінансовому ринку. Саме такий підхід дозволяє підготувати висококваліфікованих фахівців з банківської справи, які стають керівниками і провідними спеціалістами у кредитних установах.

Сьогодні кафедра банківського бізнесу – це кваліфіковані представники професорсько-викладацького складу, багатий науковий потенціал і практичний досвід яких використовується для досліджень не лише банківської, а й загальноекономічної проблематики. Результатом становлення і розвитку кафедри є формування високопрофесійного, злагодженого колективу науковців, кваліфікованих спеціалістів з банківської справи, спроможних на найвищому рівні забезпечити організацію навчального процесу з урахуванням передового вітчизняного і зарубіжного досвіду роботи вищих навчальних закладів і кредитних установ. Виявом цього є викладання кафедрою навчальних дисциплін, що забезпечують якісну підготовку студентів за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: "бакалавр" та "магістр".      

Загалом сукупність дисциплін кафедри банківського бізнесу відображає практично увесь спектр функціонування сучасної кредитної системи: від теорії грошей і банківських операцій до новітніх форм організації банківського кредитування і нетрадиційних банківських послуг, проведення грошово-кредитної і валютної політики, регулювання діяльності банків, одним словом, усього, що необхідно сьогодні знати висококваліфікованому банкірові. Саме ж викладання матеріалів на лекціях та їх обговорення на практичних заняттях здійснюється у максимально доступних, цікавих для студентів формах. Колектив кафедри спроможний легко знайти спільну мову зі студентами, зрозуміти їхні потреби та інтереси. 

Професія банкіра – всесторонньо, якісно підготовленого для потреб ринкового господарства фахівця – була й буде потрібна завжди. Тому від успішної творчої праці професорсько-викладацького складу кафедри банківського бізнесу багато в чому залежить успішність реалізації ринкових реформ в економіці та поповнення її найважливішої сфери – банківської системи – молодими талановитими спеціалістами.