Студентська наука

Професорсько-викладацький склад кафедри банківського бізнесу ТНЕУ ретельно та виважено підходить до формування майбутніх банківських фахівців, оскільки чітко розуміє, що у банківських установах мають працювати спеціалісти, здатні розібратися в складних економічних процесах, прийняти об’єктивні рішення на основі результатів аналізу загальноекономічних факторів. А для цього необхідно володіти високим рівнем теоретичних знань, котрі отримуються у вищому навчальному закладі в цілому та у сформованих студентських наукових осередках зокрема.

Саме тому кафедра банківського бізнесу активно сприяє розвитку студентської науки в університеті, адже активізація наукової роботи студентів є важливим засобом щодо підвищення якості підготовки висококваліфікованих банківських управлінців та працівників, формування особистості майбутнього вченого, що в цілому матиме позитивний вплив на розвиток покоління нової генерації адаптованого до динамічних глобалізаційних економічних процесів.

Завданням студентської науки є пошук обдарованої молоді, здатної генерувати наукові ідеї; забезпечення спадковості наукових шкіл та безперервності наукового пошуку; формування внутрішніх та міжвузівських комунікативних наукових зв'язків; розширення світогляду молодої людини; забезпечення іміджу та високого наукового рейтингу вузу. Ці завдання повністю реалізуються у студентських наукових гуртках кафедри банківського бізнесу, які стали невід'ємною складовою студентської наукової роботи.  

При  кафедрі  банківського  бізнесу  активно функціонує студентський науковий гурток «Банківський аналітик», керівником якого є д.е.н., професор Дзюблюк О. В., кураторами є к.е.н., доцент  Г. М. Забчук та к.е.н., доцент З. К. Сороківська.

 pdGzYSOfGUM

Науковий гурток «Банківський аналітик»

 

Найпоширенішими формами діяльності студентів у науковій сфері є: участь у щорічних предметних олімпіадах; у Міжнародних, Всеукраїнських та Університетських науково-практичних конференціях; організація та співорганізація студентських науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів тощо. Студенти-члени наукових гуртків активно беруть участь у таких заходах, успішно вирішують поточні завдання та досягають поставленої мети.

Інформація про діяльність гуртка, зокрема, про організацію, проведення та участь у наукових заходах регулярно висвітлюється на Інтернет-сторінці:

«Банківський аналітик» (http://www.analityk.tneu.edu.ua)