Аспірантура

Nulla aetas ad discendum sera. –

Вчитися ніколи не пізно.

 Процес підготовки науково-педагогічних працівників під час навчання в аспірантурі створює умови для безперервної освіти, підвищення науково-педагогічної і наукової кваліфікації шляхом здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Відтак навчання в аспірантурі при кафедрі є одним із основних джерел постійного поповнення і оновлення інтелектуального, науково-дослідного, кадрового потенціалу кафедри банківської справи, де під керівництвом професора, доктора економічних наук  О. В. Дзюблюка здійснюється підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації – кандидатів економічних наук за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа і страхування».

У рамках даної наукової спеціальності, згідно паспорту, затвердженого постановою президії ВАК України від 14.12.2006 р. № 31-06/11, на кафедрі здійснюються дослідження грошової і кредитної системи та їх інституційної інфраструктури. Основними напрямками наукових досліджень є:

-   монетарна політика;

-   попит та пропозиція грошей; механізми грошово-кредитного регулювання; інфляція і стабілізація грошей;

-  механізм функціонування банківської системи, організація й управління діяльності банків;

-   формування та функціонування ринку кредитних ресурсів;

-   механізм банківського кредитування та його особливості в окремих галузях і сферах економіки;

-   інвестиційна діяльність банків;

-   іпотечне кредитування;

-   лізинг у банківській діяльності;

-   організація безготівкових і готівкових розрахунків;

-   фінансовий менеджмент в банку;

-   операції з іноземною валютою; валютне регулювання та платіжний баланс.

Навчання в аспірантурі відбувається згідно індивідуального плану і триває: з відривом від виробництва – 3 роки, без відриву від виробництва – 4 роки. Науковий керівник спільно з аспірантом складає індивідуальний план навчання, який разом із темою майбутньої дисертації виноситься на обговорення кафедри і затверджується відповідним рішенням на засіданні кафедри. Аспірант працює за індивідуальним планом роботи та не менше ніж два рази на рік звітує про його виконання на засіданні кафедри і щорічно атестується науковим керівником. За результатами атестації відповідним наказом по університету аспірант переводиться на наступний рік навчання або відраховується з аспірантури.

Індивідуальний план роботи аспіранта передбачає: складання кандидатських іспитів зі спеціальності, іноземної мови та філософії; підготовку і опублікування наукових праць згідно з вимогами ВАК України до публікацій результатів дисертації; участь у наукових конференціях, конгресах, симпозіумах, семінарах з метою апробації результатів дисертації; підготовку тексту дисертації згідно затвердженої теми та у відповідності з вимогами до дисертацій ВАК України; захист дисертації у встановлений термін у спеціалізованій вченій раді університету.

 

Інформація щодо прийому до аспірантури

Вступники до аспірантури складають конкурсні вступні іспити зі спеціальності, філософії та однієї з іноземних мов (англійської, німецької, французької) в обсязі програм вищих навчальних закладів. 

Заява про прийом до аспірантури подається на ім’я ректора університету. В заяві необхідно вказати вид аспірантської підготовки (денна форма, заочна форма), спеціальність та іноземну мову, з якої вступник буде складати іспити.

До заяви подаються такі документи:

1. Особовий листок, 2 фотокартки;

2. Автобіографія;

3. Копія трудової книжки, завірена за останнім місцем роботи;

4. Список опублікованих наукових праць, винаходів і звітів про науково-дослідні роботи (особи, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної спеціальності);

5. Витяг з протоколу засідання вченої ради університету (для осіб, рекомендованих до аспірантури безпосередньо після закінчення вищого навчального закладу);

6. Копія документа державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (спеціаліста), освітній ступінь (магістра), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (у випадку здобуття відповідної освіти за кордоном – копію диплом про визнання); 

7. Посвідчення про складені кандидатські іспити;

8. Копія документа, що посвідчує особу та громадянство (копія паспорта);

9. Копія картки платника податків.

Всі вступники до аспірантури проходять співбесіду з майбутнім науковим керівником, який повідомляє приймальну комісію про свою згоду здійснювати наукове керівництво.

 

Документи подаються за адресою університету:

Відділ аспірантури і докторантури,

вул. Львівська, 11, корпус № 1,

м. Тернопіль,

46000.

тел.+38 (0352) 47-58-62.