Наукова робота

«Litterae thesaurum est». –  Наука – це скарб.

Гай Петроній 

DSC 6653Спрямованість науково-дослідної роботи кафедри банківського бізнесу перебуває у площині вивчення найважливіших, найактуальніших проблем економіки України і, насамперед, її грошово-кредитної сфери, що є основою усього національного господарства. Кафедра здійснює фундаментальні і прикладні дослідження на макро- та мікрорівні відповідно до вимог інноваційного розвитку економіки та підвищення ефективності функціонування її банківського сектора.

Активне провадження наукових досліджень в галузі актуальних проблем розвитку банківської системи, грошового обігу і кредиту є стратегічним орієнтиром функціонування кафедри банківської справи у сфері науково-дослідної роботи, підвищення інтелектуального потенціалу та професійної кваліфікації професорсько-викладацького складу.

Колектив кафедри банківського бізнесу успішно завершив дослідження відповідно до тем науково-дослідної роботи:

-  «Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів» (державний реєстраційний номер - 0106U011824), затвердженої у грудні 2006 р. та розрахованої на 2007-2011 рр.;

- держбюджетної теми: «Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України», що виконувалась за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету;

-  «Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності» (державний реєстраційний номер - 0111U010355), затверджена у грудні 2011 р., розрахована на 2012-2016 рр.

Нині наукові дослідження здійснюються відповідно до затвердженої у грудні 2016 року науково-дослідної теми: «Монетарні важелі стимулювання розвитку економіки України: глобальні виміри та національні інтереси». Науковий керівник тем – завідуючий кафедрою банківської справи, доктор економічних наук, професор О. В. Дзюблюк.

Науково-дослідна робота викладачів кафедри ведеться за наступними напрямами:

-   фундаментальні дослідження в галузі грошей, кредиту і банківської справи, що мають на меті розробку пропозицій і рекомендацій з питань оптимізації функціонування вітчизняної грошової і кредитної системи, розвитку сучасних банківських продуктів і технологій, монетарного регулювання, антикризових заходів, модернізації банківської системи і удосконалення її структури;

-   підготовка і опублікування монографічних робіт;

-   видання підручників і навчальних посібників з елементами наукових досліджень;

-   підготовка наукових статей, брошур, тез доповідей;

-   участь в наукових конференціях, семінарах, круглих столах;

-   проведення наукових досліджень в рамках затверджених тем науково-дослідної роботи кафедри.

Колектив кафедри банківського бізнесу постійно проводить роботу з метою залучення студентів до науково-дослідної роботи, організації досліджень, які входять у сферу наукових інтересів кафедри. Викладачі здійснюють підготовку студентів до участі в міжнародних і всеукраїнських конференціях, олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт. Ця діяльність підтверджується відзнаками високого рівня, а саме грамотами, подяками, сертифікатами, дипломами. Робота студентських наукових гуртків кафедри, засідання яких відбуваються щотижня, підготовка й організація викладачами наукових семінарів і круглих столів для студентів – це також ті важливі напрями науково-дослідної роботи кафедри, які дозволяють урізноманітнити навчальний процес, максимально зацікавити в ньому майбутніх фахівців, а також підготувати найталановитіших із них для роботи в науковій сфері і навчанні в аспірантурі.

У науковій сфері кафедра підтримує тісні творчі стосунки із провідними вищими навчальними закладами України та зарубіжних країн. Серед них Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана, Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», Львівський національний університет ім. Івана Франка, Львівський торговельно-економічний університет, Переяслав-Хмельницький ДПУ ім. Григорія Сковороди, Університет ДФС України м. Ірпінь, Національний університет «Острозька академія», Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Плідною є також співпраця кафедри із фахівцями Національного банку України, провідними комерційними банками, Міжнародною фінансовою корпорацією, Асоціацією українських банків. Результатом таких зв’язків є спільні наукові конференції, семінари, участь у наукових дослідженнях, проектах щодо питань становлення й функціонування банківської системи.

Стратегічними пріоритетами науково-дослідної роботи кафедри банківського бізнесу є:

- розвиток фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузі грошово-кредитного сектора національної економіки та його модернізації у відповідності із новими викликами, що супроводжують ринкове реформування, фінансову і макроекономічну стабілізацію, подолання наслідків світової фінансової кризи, лібералізацію міжнародного руху капіталів і кредитів та інтеграцію економіки України і її банківської системи у світове господарство;

-  організація наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, круглих столів, конференцій, олімпіад, конкурсів, що забезпечує  органічну єдність змісту банківської освіти і програм наукової діяльності кафедри;

-  спрямування результатів фундаментальних та прикладних досліджень і розробок на підготовку необхідних стандартів вищої банківської освіти, підручників та навчальних посібників з урахуванням останніх досягнень економічної науки і банківських технологій;

-  залучення до науково-дослідної роботи кращих студентів, активна підтримка роботи студентських наукових гуртків, забезпечення участі студентів у наукових заходах і підготовка на високому науковому рівні науково-дослідних, курсових, дипломних та інших студентських робіт;

-  опублікування результатів наукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри у вигляді наукових монографій і статей у провідних фахових виданнях України та зарубіжних країн;

-   підготовка в аспірантурі науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації шляхом написання і захисту дисертаційних досліджень, теми яких відображають пріоритетні напрями розвитку банківського сектора економіки та ефективної організації грошового обігу країни як основи стабільного економічного розвитку;

-   подальший розвиток різних форм наукової співпраці (в тому числі міжнародної) з університетами, банківськими установами, фінансовими організаціями з метою обміну досвідом та залучення до науково-дослідної роботи провідних учених і науковців, працівників банків.

Таким чином організація науково-дослідної роботи кафедри банківського бізнесу спрямована на збереження і примноження освітнього та наукового потенціалу університету як одного із провідних центрів вищої економічної освіти нашої держави, спроможного на високому рівні реалізовувати інноваційні наукові проекти і освітні програми відповідно до кращих європейських зразків.